سه شنبه, 2 آبان 1396 :: Tuesday, 24 October 2017

کلیدواژه: قراردادهای خرید هواپیما

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای خرید هواپیما سراج خبر داد

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای خرید هواپیما

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است.